หน้าแรก

0
จำนวนบุคลากร (คน)
0
จำนวนนักเรียน (คน)
0
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ  โรงเรียนระยองวิทยาคม พัฒนาขึ้นโดยงานสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล (Input) ไว้ในฐานข้อมูล (Storage) และการนำข้อมูลไปประมวลผล (Processing) เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของสารสนเทศที่ดี เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนได้สะดวกและรวดเร็วตามความเหมาะสม มุ่งหวังที่จะช่วยสนับสนุนการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ การวิเคราะห์และติดตาม หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา

ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศโรงเรียน