ด้านนักเรียน (ผลสัมฤทธิ์)

ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)

0
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2563
0
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562
0
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561