ข้อมูลพื้นฐาน

            โรงเรียนระยองวิทยาคม เกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2463) ซึ่งโรงเรียนระยองวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยอง-มิตรอุปถัมภ์ โดยมี นายกนก จันทร์ขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ส่วนโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” นั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยองฝ่ายประถม

            โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแรกแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับ คือ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการ ค.ม.ภ. (โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา จากการที่โรงเรียนระยองวิทยาคมเข้าอยู่ในโครงการดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีอาคารเรียน โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรมากขึ้น ทำให้โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนหนึ่ง จากนั้นโรงเรียนก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูระยองวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ และจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวระยอง

คติพจน์                                    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
                                                  แสงสว่างด้วยเสมอด้วยปัญญา…ไม่มี
                                                  No light is brighter than wisdom.

คำขวัญ                                    เรียนเด่น กีฬาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน        โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน         เก่ง ดี มีวินัย 

สีประจำโรงเรียน                     น้ำเงิน – เหลือง
                                                  น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
                                                  สีเหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม

อักษรย่อชื่อโรงเรียน              ร.ย.ว. และ RYW

ต้นไม้ประจำโรงเรียน              สน, กระถินณรงค์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธมณีรัตนมงคลชัย

สถานที่ตั้ง                               179 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์/โทรสาร                     038-614332

อีเมล                                             rayongwit@hotmail.com

โรงเรียนระยองวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้
 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 5. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
 6. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 7. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม
 8. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินและผลการวิจัยเป็นฐานความคิด
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมาตรฐานสากลและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
 3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ สาธารณูปโภคที่ทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน
 4. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 6. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบที่ร่มรื่น มั่งคง ปลอดภัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 7. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 บูรณาการแบบสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชาและตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 8. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือแหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและ/หรือสื่อนวัตกรรมอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน
 9. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 10. ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
 11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
 12. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนิสัยรักการอ่าน
 13. นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้
 14. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
 15. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีสำนึกในการบริการสังคม มีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 16. นักเรียนมีความละอาย รู้สึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
 17. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศที่เหมือน/แตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 18. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 19. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
 20. คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 21. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
          หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดให้มีแผนการเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          1. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
          2. แผนการเรียน SMART COM
          3. แผนการเรียน ปกติ
          4. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ English Program
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          1. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
          2. แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
          3. แผนการเรียน English for Integrated Studies Program
          4. แผนการเรียน เตรียมวิศวะ
          5. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
          6. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
          7. แผนการเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
          8. แผนการเรียน ศิลปะ – ดนตรี – นาฏศิลป์ – กีฬา และธุรกิจ
          9. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน แผน ก
          10. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน แผน ข
          11. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
          12. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
          13. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
          14. แผนการเรียน English Program (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
          15. แผนการเรียน English Program (ศิลป์ภาษา)